آيين‌نامه اجرايي قانون مجازات اشتغال به حرفه كاريابي

نوشته شده در تاریخ : 1392/05/25 توسط admin

citalopram and alcohol nhs

citalopram side effects alcohol

benadryl and pregnancy third trimester

benadryl and pregnancy cleft palate

وزيـران عضو كميسـيون امور اجتماعي و دولت الكـترونيك در جلـسه مـورخ 1/10/1387 بنا به پيشنهاد شماره38989 مورخ17/4/1387 وزارت كار و اموراجتماعي و به استناد تبصره (4) ماده واحده قانون مجازات اشتغال به حرفه كاريابي و مشاوره شـغلي بـدون داشتن پروانه كار ـ مصوب 1380 ـ و با رعايت تـصويب‌نامه شـماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386 آيين‌نامه اجرايي قانون يادشده را به شرح زير تصويب نمودند:
فصل اول ـ كليات و تعاريف
ماده1ـ در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط بكار مي‌روند:
الف ـ مؤسسه كاريابي: مؤسسات مشاوره شغلي و كاريابي غيردولتي (خصوصي و تعاوني) كه توسط اشخاص صالح براي راهنمايي و مشاوره شغلي به جويندگان كار و كارفرمايان، شناسايي فرصتهاي شغلي در داخل وخارج از كشور و انجام خدمات مورد نياز تحكيم‌كننده روابط سه جانبه كارگر، كارفرما و دولت تأسيس‌شده و يا خواهند شد و به‌ دو دسته عمومي و تخصصي تقسيم مي‌شوند.
ب ـ مؤسسه كاريابي عمومي: مؤسساتي كه حوزه فعاليتشان به تأمين نيرو و ارايه خدمات مشاوره عمومي براي كارجويان و كارفرمايان اختصاص مي‌يابد.
پ ‌ـ مؤسسه كاريابي تخصصي: مؤسساتي كه حوزه فعاليتشان به يكي از بخشهاي تخصصي كشاورزي، صنعت و معدن و ساختمان و جز اينها مربوط مي‌شود كه درصورت افزايش تقاضاي نيروي كار متخصص و داراي مهارت به ساير بخشهاي تخصصي قابل تسري است.
ت ـ مشاور: فردي كه مسئوليت ارايه مشاوره شغلي براساس فنون علمي مشاوره به‌جويندگان كار و كارفرمايان را با توجه به وضعيت بازار كار و حوزه فعاليت مؤسسه برعهده دارد.
ث ـ كارياب: فردي كه انجام امور مربوط به شناسايي فرصتهاي شغلي، كارفرمايان موجود در حوزه جغرافيايي و نوع فعاليتها را به منظور جذب فرصتهاي شغلي برعهده دارد.
ج ـ كارفرما: فردي كه براي انجام فعاليتهاي شغلي خود حداقل يك نفر مزدبگير و يا حقوق‌بگير در استخدام داشته باشد.
چ ـ كارجو: فردي كه آمادگي براي كار داشته و اقدامات مشخصي را به منظور جستجوي اشتغال مزدبگيري يا خود اشتغالي به‌عمل آورده باشد.
ح ـ دفتر كاريابي مركزي: محل معيني كه از طرف مدير مؤسسه كاريابي به عنوان مركز اصلي فعاليت كاريابي در نظر گرفته مي‌شود و فعاليت كاريابي در آن به صورت متمركز و مستقل انجام مي‌گيرد و مي‌تواند با رعايت ضوابط مندرج در ماده (12) اين آيين‌نامه نسبت به ايجاد شعبه يا نمايندگي در داخل يا خارج از كشور اقدام نمايد.
خ ـ شبكه ملي بازار كار: سامانه واحد الكترونيكي كه وزارت با هدف بهنگام‌سازي ثبت اطلاعات بازار كار در ارتباط با كارجويان و كارفرمايان و نيز ايجاد نظام مبادله اطلاعات بين دستگاههاي اجرايي و بخش غيردولتي در زمينه فرصتهاي شغلي و نيروي كار راه‌اندازي نمايد.
دـ انجمن: انجمن صنفي كارفرمايي مؤسسات كاريابي و مشاوره شغلي غيردولتي كه براساس ضوابط و مقررات اين آيين‌نامه و ماده (131) قانون كار تشكيل مي‌گردد.
ذ ـ كانون: متشكل از انجمنهاي صنفي مؤسسات كاريابي غيردولتي سراسر كشور كه در اداره كل تشكلهاي كارگري و كارفرمايي وزارت به ثبت رسيده است.
رـ وزارت: وزارت كار و امور اجتماعي
ز ـ اداره كل استان: اداره كل كار و امور اجتماعي استان مربوط
ژ ـ قانون: قانون مجازات اشتغال به حرفه كاريابي و مشاوره شغلي بدون داشتن پروانه كار ـ مصوب 1380 ـ
س ـ هيئت مركزي: هيئت موضوع ماده (7) اين آيين‌نامه
ش ـ هيئت استاني: هيئت موضوع ماده (9) اين آيين‌نامه
ش ـ خدمات مشاور عمومي: راهنمايي و مشاوره شغلي به جويندگان كار و تامين نيروي كار كارفرمايان در مشاغل عمومي
ص ـ خدمات مشاوره تخصصي: راهنمايي و مشاوره شغلي به جويندگان كار و تامين نيروي كار كارفرمايان در رشته‌هاي شغلي
ض ـ خدمات مشاوره حقوقي: ارايه مشاوره به جويندگان كار و كارفرمايان در زمينه حقوق كار مانند روابط كار، بازرسي كار و طبقه‌بندي مشاغل
ماده2ـ هرگونه فعاليت در امور كاريابي بدون اخذ مجوز از وزارت ممنوع است.
ماده3ـ سازمانها، دستگاهها و نهادهاي دولتي و غيردولتي در زمينه اعزام نيروي كار به خارج از كشور مكلف به رعايت دستورالعمل تدوين شده توسط وزارت و هماهنگي با آن خواهند بود.
ماده4ـ رسانه‌هاي گروهي اعم از نشريات، جرايد و صدا و سيما در انتشار تقاضاي كارجويان و كارفرمايان (به استثناي آگهي مؤسسات دولتي و نهادهاي عمومي براي استخدام كاركنان) براي تأمين نيروي كار صرفاً در چارچوب دستورالعمل ابلاغي وزارت مجاز به انتشار تقاضاها مي‌باشند.
ماده5 ـ مجوز فعاليت مؤسسه كاريابي داخلي پس از تاييد صلاحيت فردي و حرفه‌اي متقاضيان در هيئت استاني، توسط اداره كل استان مربوط و مجوز مؤسسه كاريابي خارجي توسط وزارت صادر مي‌گردد.
ماده6 ـ انتقال مجوز مؤسسه كاريابي ناشي از فوت، از كارافتادگي و نظير آن تنها در چارچوب ضوابط ابلاغي هيئت مركزي مجاز مي‌باشد.
ماده7ـ هيئت مركزي مركب از افراد زير است كه به منظور انجام وظايف مندرج در ماده (8) اين آيين‌نامه در محل وزارت تشكيل مي‌شود:
الف ـ مديركل دفتر هدايت نيروي كار و كاريابيهاي وزارت (رييس)
ب ـ معاون فني و آموزشي سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور
پ ـ نماينده كانون
ت ـ مديركل تنظيم روابط كار وزارت
ث ـ مديركل فعاليتهاي اقتصادي وزارت امور خارجه (ويژه كاريابي‌هاي خارجي)
ج ـ نماينده بنياد شهيد و امور ايثارگران
چ ـ مديركل وزارتخانه‌ها و سازمانهاي مستقل مركزي حسب مورد
تبصره1ـ رييس هيئت مركزي مي‌تواند دو نفر از صاحبنظران را بنا به مورد (بدون حق رأي) به جلسه دعوت نمايد.
تبصره2ـ احكام اعضا توسط وزير كار و امور اجتماعي صادر مي‌گردد.
تبصره3ـ جلسات با حضور دوسوم اعضاء، رسمي و رأي اكثريت حاضرين ملاك است.
ماده8 ـ وظايف هيئت مركزي به شرح زير است:
الف ـ تهيه برنامه‌هاي سالانه و پنجساله توسعه كمي و كيفي مؤسسات كاريابيها
ب ـ تهيه شاخصهاي ارزيابي عملكرد مؤسسات كاريابي
پ ـ بررسي ساير امور قابل واگذاري به مؤسسات كاريابي
ت ـ تعيين ضوابط و شرايط مربوط به مكان، امكانات و تجهيزات و كاركنان مورد نياز مؤسسات كاريابي
ث ـ نظارت بر عملكرد هيئتهاي استاني
ج ـ تجديدنظر در آراء صادره از سوي هيئت‌هاي استاني
چ ـ تاييد نهايي درخواست متقاضيان ايجاد مؤسسات كاريابي خارجي
ماده9ـ هيئت استاني مركب از افراد زير مي‌باشد:
الف ـ مديركل كار و امور اجتماعي استان (رييس)
ت ـ مديركل آموزش فني و حرفه‌اي استان
ث ـ نماينده انجمن
ج ـ مديركل صنايع و معادن استان
چ ـ مديركل هماهنگي امور اقتصادي معاونت برنامه‌ريزي استانداري
تبصره1ـ در صورت عدم تأسيس انجمن استاني، مديركل كار و امور اجتماعي استان يك نفر نماينده از بين كاريابي‌هاي فعال استان معرفي خواهد نمود.
تبصره2‌ـ رييس هيئت مي‌تواند از نمايندگان دستگاههاي ذي‌ربط (حسب مورد) به‌منظور بررسي درخواست اشخاص متقاضي ايجاد كاريابي تخصصي بدون حق راي دعوت بعمل آورد.
تبصره3ـ احكام اعضا توسط مديركل استان و حكم رييس هيئت توسط معاون توسعه كارآفريني و اشتغال وزارت صادر مي‌گردد.
تبصره4ـ جلسات با حضور دوسوم اعضاء، رسمي و رأي اكثريت حاضرين ملاك است.
ماده10ـ وظايف هيئت استاني به شرح زير است:
الف ـ بررسي و تأييد صلاحيت فردي و حرفه‌اي اشخاص متقاضي ايجاد مؤسسه كاريابي داخلي در چارچوب اين آيين‌نامه و ضوابط و شرايط ابلاغي هيئت مركزي.
ب ـ رسيدگي به موارد تخلف مؤسسات كاريابي.
پ ـ ارزيابي عملكرد مؤسسات كاريابي در چارچوب اين آيين‌نامه و ضوابط ابلاغي هيئت مركزي.
ث ـ اعلام نظر در مورد درخواست ايجاد دفتر نمايندگي كاريابي.
ج ـ تعيين شاخصهاي ظرفيت ايجاد مؤسسات كاريابي در هر شهرستان در چارچوب دستورالعمل ابلاغي هيئت مركزي.
چ ـ تعيين گرايشهاي تخصصي و رتبه مؤسسات كاريابي در چهارچوب ضوابط و شرايط ابلاغي هيئت مركزي.
ماده11ـ وظايف اداره كل استان در اجراي اين آيين‌نامه به شرح زير است:
الف ـ اخذ اطلاعات و آمار عملكرد ماهانه مؤسسات كاريابي و ارسال به مركز آمار و اطلاعات بازار كار وزارت.
ب ـ نظارت بر درج آگهي نيازمنديهاي بازار كار در جرايد، رسانه‌هاي جمعي و سايتهاي اينترنتي.
پ ـ انجام نظارت و بازرسيهاي مستمر از مؤسسات كاريابي.
ت ـ ارسال منظم گزارش وضعيت كاريابيها به دفتر هدايت نيروي كار و كاريابيها.
ث ـ اخذ درخواست متقاضيان ايجاد موسسه كاريابي و بررسي اوليه صلاحيت فردي و حرفه‌اي آنان جهت ارايه به هيئت استاني.
ج ـ شناسايي مؤسسات كاريابي غيرمجاز و اعلام جرم عليه ايشان در مراجع ذيصلاح و پيگيري آن به منظور جلوگيري از ادامه فعاليت آنان مطابق قانون.
چ ـ تعيين تكليف كارجويان ثبت نام شده در مؤسسات كاريابي كه مجوز آنها لغو گرديده و يا تمديد نشده است.
ح ـ برگزاري دوره آموزشي توجيهي (كوتاه مدت) براي مدير و كاركنان مؤسسه كاريابي قبل از شروع فعاليت.
ماده12ـ حوزه فعاليت مؤسسات كاريابي داخلي محدود به شهرستان محل استقرار دفتر مؤسسه كاريابي مي‌باشد. ايجاد دفتر نمايندگي در استان و يا ساير استانها منوط به‌احراز شرايط زير است:
الف ـ موافقت مديركل كار و امور اجتماعي استان مقصد پس از اخذ نظر هيئت استاني.
ب ـ اتصال به شبكه ملي بازار كار بين دفتر نمايندگي و دفتر مركزي كاريابي.
پ ـ معرفي افراد واجد شرايط نمايندگي.
تبصره ـ هرگونه تغيير و تحول در مكان و مشخصات كاريابي با هماهنگي اداره كل استان خواهد بود.
ماده13ـ حوزه فعاليت مؤسسات كاريابي خارجي محدود به كشور هدف بوده و در صورت ايجاد دفتر نمايندگي در كشور مذكور و يا هرگونه تغيير و تحول آن در دفتر، مؤسسه كاريابي موظف است مراتب را به اطلاع هيئت مركزي برساند.
تبصره1ـ وزارت مي‌تواند در صورت توانايي مؤسسات كاريابي، تعداد كشورهاي هدف اختصاصي به مؤسسات كاريابي را افزايش دهد.
تبصره2ـ در صورت عقد تفاهم‌نامه توسط دولت جمهوري اسلامي ايران با كشور هدف، مؤسسات كاريابي بنا به تشخيص وزارت مي‌توانند نسبت به اعزام نيروي كار به‌خارج از كشور اقدام نمايند.

فصل دوم ـ ضوابط تشكيل مؤسسات كاريابي
ماده14ـ شرايط متقاضيان ايجاد مؤسسات كاريابي (اعم از عمومي و تخصصي) به‌شرح زير تعيين مي‌شود:
الف ـ تابعيت جمهوري اسلامي ايران و تدين به يكي از اديان رسمي كشور.
ب ـ داشتن حداقل سن (30) سال تمام.
پ ـ نداشتن سابقه كيفري مؤثر به تأييد مراجع ذيصلاح.
ت ـ دارابودن مدرك تحصيلي حداقل كارشناسي ترجيحاً در يكي از رشته‌هاي مديريت، علوم اجتماعي، علوم تربيتي، حقوق، علوم اقتصادي و روانشناسي.
تبصره ـ متقاضيان ايجاد مؤسسه كاريابي تخصصي، علاوه بر داشتن مدرك تحصيلي حداقل كارشناسي در رشته‌هاي مرتبط با حوزه فعاليت لازم است با قوانين و مقررات حوزه تخصصي آشنا باشند.
ث ـ دارابودن كارت پايان خدمت يا معافيت دايم (براي آقايان).
ج ـ ارايه گواهي طي دوره آموزش آشنايي با قوانين و مقررات مربوط به بازار كار و كاريابي از موسسات آموزشي معتبر.
چ ـ داشتن سابقه و تجربه كاري در زمينه فعاليت كسب و كار حداقل به مدت پنج سال.
ح ـ اشخاص حقوقي متقاضي فعاليت در چهارچوب اين آيين‌نامه بايد موضوع فعاليت را در اساسنامه خود ثبت نمايند.
خ ـ داشتن تسلط به يكي از زبانهاي خارجي معتبر دنيا متناسب با زبانهاي كشورهاي هدف براي كاريابي‌هاي خارجي.
ماده15ـ متقاضيان ايجاد مؤسسات كاريابي عمومي كه با درخواست آنان موافقت شده است موظف به استخدام حداقل يك نفر مشاور كاريابي مرد و يك نفر مشاور كاريابي زن مي‌باشند و موظفند ظرف دو ماه نسبت به تهيه و معرفي مكان مناسب و تامين امكانات مربوط اقدام نمايند. در غير اين صورت تقاضاي آنان لغو مي‌شود.
تبصره ـ متقاضيان ايجاد مؤسسه كاريابي داخلي تخصصي علاوه بر داشتن كاركنان مورد اشاره در ماده (15) موظف به استخدام حداقل يك نفر كارشناس جهت انجام مشاوره تخصصي به كارجويان و كارفرمايان در حوزه مربوط مي‌باشند.
ماده16ـ ايثارگران متقاضي تأسيس مؤسسه كاريابي در شرايط مساوي داراي اولويت مي‌باشند.
ماده17ـ كاريابي فعاليتي مستقل محسوب مي‌شود و تجميع آن با ساير مشاغل ممنوع است و در صورت مبادرت به چنين اقدامي مجوز مؤسسه كاريابي توسط هيئت استاني لغو خواهد شد.
ماده18ـ مدت اعتبار مجوز مؤسسه كاريابي از تاريخ صدور پنج سال است و تمديد آن منوط به ارزيابي و تأييد عملكرد مؤسسه كاريابي توسط هيئت استاني مي‌باشد.
فصل سوم ـ حدود اختيارات و وظايف مؤسسات كاريابي
ماده19ـ وظايف مؤسسات كاريابي عبارت است از:
الف ـ شناخت بازار كار داخلي (ويژه مؤسسات كاريابي داخلي) و شناخت بازار كار خارجي (ويژه مؤسسات كاريابي خارجي).
ب ـ ثبت نام از كارجو.
پ ـ شناسايي فرصتهاي شغلي داخل در محدوده استقرار فعاليت مؤسسه كاريابي.
ت ـ ارايه خدمات مشاوره و راهنمايي شغلي به جويندگان كار و كارفرمايان.
ث ـ معرفي و بكارگماري كارجويان واجد شرايط در واحدهاي پذيرنده.
ج ـ تهيه گزارشهاي تخصصي دوره‌اي مربوط به بازار كار محدوده فعاليت مؤسسه كاريابي و ارايه آن به مراجع ذي‌ربط.
چ ـ راهنمايي و معرفي جويندگان كار فاقد مهارت به مراكز آموزش فني و حرفه‌اي به منظور فراگرفتن مهارتهاي مورد نياز بازار كار با هماهنگي اداره كل استان.
ح ـ ورود اطلاعات بازار كار به شبكه ملي بازاركار به صورت به هنگام و بهره‌برداري از اطلاعات آن.
خ ـ ارسال به موقع اطلاعات و آمار عملكرد ماهانه به اداره كل استان براساس ضوابط وزارت.
دـ حفظ و نگهداري اطلاعات شغلي و هويتي جويندگان.
ذـ استفاده از شبكه ملي سراسري بازار كار.
ر ـ هماهنگي با سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور به منظور توسعه دوره‌هاي آموزشي مهارت متناسب با نيازهاي داخلي و خارجي.
ژ ـ مبادله اطلاعات با ساير مؤسسات كاريابي به منظور تأمين نيروي كار مناسب كارفرمايان.
س ـ ارسال نسخه‌اي از قرارداد منعقده با كارجو و كارفرماي خارجي به اداره كل استان.
ماده20 ـ مؤسسات كاريابي مي‌توانند با هماهنگي و تاييد اداره كل اشتغال اتباع خارجي وزارت، نسبت به بكارگماري نيروي كار خارجي در چارچوب دستورالعمل ابلاغي اقدام نمايند.
ماده21ـ هر يك از مؤسسات كاريابي در چارچوب شرايط و ضوابط اعلامي از سوي هيئت مركزي مجاز به تامين نيروي انساني مورد نياز كارفرمايان جهت بهره‌مندي از معافيتهاي قانوني مي‌باشند.
ماده22ـ مؤسسات كاريابي مجاز به انجام فعاليتهاي پيمانكاري در قالب شركتهاي خدمات پشتيباني نيروي انساني نمي‌باشند، ليكن مي‌توانند نسبت به معرفي پيمانكاران به‌متقاضيان مربوط در چارچوب ضوابط اعلامي وزارت اقدام نمايند.
ماده23ـ ايجاد بانك اطلاعاتي از فرصتهاي شغلي و جويندگان كار توسط اشخاص حقيقي و حقوقي صرفاً با مجوز وزارت امكان‌پذير خواهد بود.
ماده24ـ مؤسسات كاريابي در صورت ارايه خدمات مشاوره‌اي موضوع بندهاي «ش»، «ص» و «ض» ماده (1) اين آيين‌نامه به عنوان كاريابي رتبه يك و در صورت ارايه خدمات مشاوره‌اي موضوع بندهاي (ص) و (ض) ماده (1) به عنون كاريابي رتبه دو و در صورت ارايه خدمات موضوع بند «ش» ماده (1) به عنوان كاريابي رتبه سه محسوب مي‌شوند.
ماده25ـ تعرفه حق‌الزحمه مشاوره و ثبت نام حضوري كارجو در مؤسسه كاريابي هر سال توسط هيئت مركزي و تأييد وزارت (حداكثر تا نيمه اسفند ماه سال قبل) تعيين و ابلاغ خواهد شد.
تبصره1ـ در صورت عدم تعيين حق‌الزحمه موضوع اين ماده در موعد مقرر در اين ماده، ملاك همان حق‌الزحمه سال قبل خواهد بود.
تبصره2ـ مؤسسات كاريابي مجاز به دريافت وجه ثبت نام از كارجوياني كه خود رأساً اقدام به ثبت نام در شبكه ملي بازار كار نمايند نمي‌باشند. در صورت بكارگماري اين قبيل كارجويان حق ثبت نام توسط وزارت به مؤسسات كاريابي پرداخت خواهد شد.
ماده26ـ تعرفه حق‌الزحمه مؤسسه كاريابي بابت بكارگماري كارجويان در داخل كشور براساس مدت انتظار كارجو (فاصله زماني ثبت نام تا بكارگماري وي) و نيز مدت اشتغال وي كه مورد درخواست كارفرما است در فرصت شغلي معرفي شده توسط هيئت مركزي تعيين و ابلاغ خواهد شد.
ماده27ـ تعرفه حق‌الزحمه بكارگماري كارجو در خارج از كشور براي قرارداد كار يك ساله و بيشتر، معادل حداقل حقوق پايه مورد تاييد سفارت ايران در كشور هدف و براي قرارداد كار كمتر از يك سال به صورت تناسبي محاسبه و توسط وزارت به مؤسسات كاريابي ابلاغ مي‌شود.
ماده28ـ مؤسسات كاريابي حق دريافت هيچ‌گونه وجهي به غير از تعرفه‌هاي موضوع اين آيين‌نامه را از كارجويان نخواهند داشت.
تبصره1ـ در صورت انصراف كارجو بعد از ثبت نام، وجه دريافت شده بابت ثبت نام مسترد نمي‌گردد.
تبصره2ـ در صورت تمايل كارجو به استفاده از خدمات رفاهي در كشور هدف، نظير اسكان، اياب وذهاب و غيره، هزينه‌ها طي قرارداد جداگانه‌اي براساس توافق دو طرف محاسبه و از سوي كارجو به مؤسسه كاريابي پرداخت مي‌گردد.
تبصره3ـ در صورت انصراف كارجو از زمان تشكيل پرونده تا زمان صدور رواديد، مشروط به اينكه انصراف ناشي از تعلل مؤسسه كاريابي در انجام وظايف محوله نباشد كارجو موظف است ده‌درصد (10%) و در صورت انصراف پس از دريافت رواديد، يك‌سوم از حداقل حقوق دريافتي در كشور هدف را به مؤسسه كاريابي بپردازد.
ماده29ـ مؤسسه كاريابي مي‌تواند به منظور وصول حق‌الزحمه خود در زمان معرفي به كار از كارجو تضمين و تأمين لازم را در قالب سفته اخذ نمايد.
تبصره ـ ميزان تضمين اخذ شده از كارجو نبايد بيشتر از يك برابر حداقل حقوق اعلام شده از سوي شوراي‌عالي كار و براي مؤسسه كاريابي خارجي براساس حداقل حقوق تعيين شده توسط كشور هدف باشد.
فصل چهارم ـ نظام نظارتي و كنترلي
ماده30 ـ رسيدگي به موارد تخلف هر يك از مؤسسات كاريابي براساس اين آيين‌نامه با دعوت از مدير مؤسسه كاريابي در هيئت استاني انجام مي‌شود.
تبصره ـ عدم حضور مدير مؤسسه كاريابي مانع از رسيدگي نخواهد شد.
ماده31ـ موارد قابل رسيدگي موضوع ماده (30) اين آيين‌نامه به شرح زير است:
الف ـ افشاي هرگونه اطلاعات مربوط به كارجو به غير از نام و نام خانوادگي، سن، جنس، سوابق تحصيلي، مهارتي و شغلي.
ب ـ انتشار و تبليغ هرگونه آگهي اغواكننده با هدف سوءاستفاده از جويندگان كار.
پ ـ ارايه هرگونه اطلاعات و آمار غيرواقعي به مراجع ذي‌ربط.
ت ـ فقدان عملكرد و غيرفعال‌بودن مؤسسه كاريابي.
ث ـ عدم رعايت تعرفه‌هاي اعلام شده درخصوص دريافت حق‌الزحمه.
ج ـ اخذ تضمين غير از موارد احصاء شده در ماده (29) اين آيين‌نامه.
چ ـ اعمال تبعيض در معرفي جويندگان كار واجد شرايط با تخصص و سوابق مشابه به واحدهاي پذيرنده نيروي كار .
ح ـ اشتغال به فعاليت ديگري به غير از امر كاريابي در محل مؤسسه كاريابي.
خ ـ عدم ارايه راهنمايي و مشاوره شغلي به جويندگان كار و كارفرمايان.
د ـ عدم نصب تابلو، مجوز و منشور راهنماي استفاده از خدمات كاريابي در مؤسسه كاريابي.
ذ ـ عدم ارايه به موقع آمار و اطلاعات درخواستي به مراجع ذيصلاح.
رـ عدم رعايت قوانين كار و تأمين اجتماعي.
ز ـ هرگونه محكوميت كيفري مؤثر كه منجر به محروميت از حقوق اجتماعي گردد.
ژـ معرفي كارجو به كارفرمايان بدون توجه به شرايط اعلام شده از سوي طرفين.
ماده32ـ تخطي مؤسسات كاريابي از مفاد اين آيين‌نامه و ساير ضوابط مربوط به‌ قانون كار تخلف محسوب شده و برابر مجازاتهاي تعيين شده در آيين‌نامه انضباطي كه توسط وزارت تهيه خواهد شد با متخلفان برخورد خواهد گرديد و در صورت لزوم، موارد از طريق مراجع ذي‌ربط و محاكم قضايي تحت پيگيرد قرار مي‌گيرد.
تبصره ـ اداره كل استان موظف است موضوع لغو مجوز مؤسسه كاريابي متخلف را به طور مشروح به كليه استانها اعلام نمايد تا در ساير استانها از قبول درخواست مجدد آن خودداري شود. موضوع لغو مجوز مؤسسه كاريابي توسط اداره كل استان مربوط، از طريق جرايد و يا به طرق مقتضي جهت آگاهي عمومي اعلام مي‌شود.
فصل پنجم ـ ضوابط انتخابات و معرفي مؤسسات كاريابي نمونه
ماده33ـ مؤسسات كاريابي نمونه پس از بررسي عملكرد سالانه آنها براساس شاخصهاي مصوب هيئت مركزي و ابلاغ آن به سازمان استان انتخاب مي‌شوند.
ماده34ـ در صورت پيش‌بيني اعتبار براي كمك و تجهيز كاريابي‌ها در قانون بودجه كل كشور براساس ضوابط تعيين شده توسط وزارت، از طريق اداره كل استان به‌مؤسسات كاريابي كه مطابق اين آيين‌نامه فعاليت نموده باشند، با رعايت قوانين و مقررات مربوط كمك و يارانه پرداخت مي‌شود.
ماده35ـ به منظور هماهنگي سياستها و برنامه‌ريزي، هدايت و نظارت بر روند اعزام نيروي كار به خارج از كشور و تعيين كشورهاي هدف، كارگروهي متشكل از نمايندگان تام‌الاختيار وزارتخانه‌هاي امور خارجه، كشور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان تأمين اجتماعي، انجمن صنفي دفاتر مشاوره شغلي و كاريابي‌هاي خارجي به‌رياست معاون توسعه كارآفريني و اشتغال وزارت تشكيل مي‌گردد.
ماده36ـ نمايندگيهاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور، نيازهاي بازار كار و طرحهاي اشتغالزا را در كشور هدف هر سال به وزارت اعلام مي‌نمايند.
ماده37ـ وزارت موظف است نسبت به اجراي موافقتنامه‌ها و يادداشتهاي تفاهم منعقده با همتايان خود در كشورهاي مختلف در زمينه اعزام نيروي كار به خارج از كشور و آموزشهاي غيردولتي فعال در زمينه مشاوره شغلي و كاريابيهاي خارجي اقدام لازم را به‌عمل آورد.
ماده38ـ اين آيين‌نامه جايگزين آيين‌نامه اجرايي قانون مجازات اشتغال به حرفه كاريابي و مشاوره شغلي بدون‌داشتن پروانه‌كار، موضوع تصويب‌نامه شماره25489/ت30079هـ مورخ 14/5/1383 مي‌شود.
اين تصـويب‌نامه در تاريخ 7/12/1387 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي


بازدید از این صفحه : 8173

* لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی بنویسید
* نظرات پس از تایید مدیر نمایش داده می شود

* نام :  
ایمیل :
* نظر :