اعضای هيئت مديره انجمن دوره ششم

 


مهندس محمد رضا هدایتی
رئیس هیئت مدیره

 


مسعود درویش سروستانی
عضو هیئت مدیره

 


حسن كرباسي
عضو هیئت مدیره و دبیر

 


علی رفیعی
عضو هیئت مدیره و نائب رییس

 


حمید قدمگاهی
عضو هیئت مدیره

 

 

محمدعلی معلمیان
عضو هیئت مدیره و خرانه دار


علی یمینی
عضو هیئت مدیره

پرویز قنبری
بازرس

محمد تقی احمدیان
بازرس