اعضای هيئت مديره انجمن دوره پنجم

 


دکتر محمد حسن احمد پور
رئیس هیئت مدیره

مسعود درویش سروستانی
دبیر هیئت مدیره

حسن كرباسي
عضو هیئت مدیره

مهندس محمد رضا هدایتی
خرانه دار

مهندس حسین مختاری
عضو هیئت مدیره

علی رفیعی
عضو هیئت مدیره

مسعود دریابیگی
عضو هیئت مدیره

پرویز قنبری
بازرس

محمد تقی احمدیان
بازرس