اروپا در تهديد لشكر بيكاران

اروپا در تهديد لشكر بيكاران
روزانه 6600 اروپايي شغل خود را از دست مي دهند
 

هيچ نشانه اميدبخشي براي توقف بحران اقتصادي اروپا به چشم نمي خورد و غول بيكاري و بحران هر روز تعداد بيشتري از شهروندان اروپايي را مي بلعد هر چندبحران اقتصادي و بيكاري قاره سبز پس از چند سال در ميانه سال 2007 ميلادي فروكش كرد ولي با آغاز بحران ديگري از سال 2008، وضعيت 27 كشور اروپاييبدتر از گذشته شد به طوري كه از سال 1995 اروپايي ها شاهد چنين بحراني نبوده اند.
بر اين اساس هر روزه بر لشكر بيكاران اروپا اضافه مي شود. بنابر آمار رسمي مركز آمار اتحاديه اروپا (يورو استات) از ابتداي سال ميلادي جاري (2012) هر روز حدود 6600 نفر به تعداد كساني كه شغل خود را از دست داده اند، اضافه شده است. بدين ترتيب با افزايش ماهانه حدود 200 هزار نفري به تعداد بيكاران اروپايي در هر ماه يك دهم درصد به نرخ بيكاري اين قاره افزوده مي شود.
تازه ترين آمار يورو استات نشان مي دهد در اكتبر 2012 نرخ بيكاري منطقه يورو متشكل از 17 كشور از 7/11 درصد گذشت. اين در حالي است كه اين نرخ در مدت مشابه سال 2011 حدود 4/10 درصد بوده است.
در 27 كشور عضو اتحاديه اروپا نيز اوضاع بهتر نيست چرا كه نرخ بيكاري اين اتحاديه در حالي كه در اكتبر 2011، 9/9 درصد اعلام شده در اكتبر سال جاري به 7/10 درصد رسيده است.
آمار فصلي نرخ بيكاري در منطقه يورو از آوريل 2012 حكايت از آن دارد كه هر ماه يك دهم درصد به نرخ بيكاري اين 17 كشور اروپايي اضافه شده است (البته به غير از ماه آگوست كه ثابت بوده است). بدين ترتيب نرخ بيكاري از 2/11 درصد در آوريل به 7/11درصد در اكتبر افزايش يافته است. در اتحاديه اروپا نيز شرايط با شدت كمتري همين روال را طي كرده و تنها نكته مثبت آن ثبات نرخ بيكاري در دو ماه متوالي است. بنابراين نرخ بيكاري 27 كشور عضو اتحاديه اروپا از 3/10 درصد آوريل به 7/10 درصد در اكتبر 2012 رسيده است.در حال حاضر اتريش، لوكزامبورگ، آلمان و هلند به ترتيب با 3/4 ، 2/5، 4/5 و 5/5 درصد كمترين نرخ بيكاري را بين كشورهاي عضو اتحاديه اروپا داشته اند و اسپانيا با 2/26 و يونان با 4/25 درصد بيشترين نرخ بيكاري را به نام خود ثبت كرده اند.

لشكر 26 ميليوني بيكاران اروپا 
مسئله اي كه در ماه هاي اخير نگراني شهروندان و دولتمردان اروپايي را برانگيخته است افزايش مداوم كساني است كه به نحوي شغل خود را از دست مي دهند و به جمع بيكاران مي پيوندند. براساس آمار يورواستات از بيكاري اروپايي ها در ماه اكتبر سال جاري ميلادي جمعيت بيكاران به 26 ميليون نفر نزديك شده است. بنابراين اطلاعات در حالي كه در اكتبر 2011، 23 ميليون و 753 هزار بيكار در 27 كشور عضو اتحاديه اروپا وجود داشت پس از گذشت يكسال اين تعداد با افزايش حدود 2/2 ميليوني به 25 ميليون و 913 هزار نفر رسيده است. از سوي ديگر اين آمار نشان مي دهد 18 ميليون و 703 هزار نفر از بيكاران اروپايي در 17 كشور منطقه يورو قرار دارند. مقايسه اين تعداد با مدت مشابه سال گذشته (اكتبر 2011) نيز حكايت از افزايش حدود 2/2 ميليون نفري بيكاران اين منطقه دارد. در اكتبر 2011 در مجموع 16 ميليون و 529 هزار نفر در منطقه پولي يورو بيكار بوده اند.
بر اين اساس در هر ماهي كه از سال 2012 گذشته حدود 200 هزار نفر به تعداد بيكاران اروپا اضافه شده است.همچنين در اكتبر 2012 از مجموع بيكاران اتحاديه اروپا 5 ميليون و 678 هزار نفر جوان بوده كه از اين رقم 3 ميليون و 609 هزار نفر مربوط به 17 كشور منطقه يورو است.

اروپا چشم انداز روشني ندارد 
صاحبنظران اقتصادي اعتقاد دارند حداقل در كوتاه مدت نبايد انتظار داشت بحران اقتصادي اتحاديه اروپا فروكش كند.
دكتر فرهاد خرمي در گفت وگو با خبرنگار در اين باره گفت: براي اروپا چشم انداز روشني متصور نيست.به گفته اين استاد دانشگاه عمق بحران اقتصادي موجود دركنار عملكرد نامطلوب دولتمردان اروپايي، از بين رفتن اين بحران تا چند سال آينده را غيرممكن مي كند. وي اعتقاد دارد مديريت نادرست رهبران اتحاديه اروپا باعث شده بحران اقتصادي به وجود آمده تعداد بيشتري از كشورهاي اروپايي را دچار مشكل كند.
اين اقتصاددان اظهار داشت: در ميان اعضاي اتحاديه اروپا كشورهايي هستند كه با مديريت صحيح توانسته اند تا حدودي بحران موجود را كنترل كنند ولي از سوي ديگر كشورهايي نظير اسپانيا و يونان با مشكلات حادي مواجهند.

بيکاري اروپا در سال ۲۰۱۳ رکورد جديد مي زند 
بررسي هاي جدي درباره آمار بيکاران در منطقه يورو نشان مي دهد، نرخ بيکاري در ميان کشورهاي عضو در سال آينده (۲۰۱۳ ميلادي) با افزايشي بي سابقه به حدود ۱۲ درصد خواهد رسيد.
براساس پيش بيني اتحاديه اروپا انتظار مي رود، يونان و اسپانيا در سال آينده ميلادي نيز همچنان با بحران اقتصادي مواجه باشند. احتمالاً کشور فرانسه، دومين اقتصاد بزرگ اتحاديه اروپا نيز در سال آينده در دستيابي به هدف خود در کسري بودجه ناکام خواهد ماند.
فرانسه سعي دارد، افزون بر دستيابي به رشد اقتصادي متعادل در سال ۲۰۱۳، حدود ۳۷ ميليارد يورو از محل ماليات هاي وضع شده کسري بودجه 97/7 ميليارد يورويي فعلي خود را تقليل دهد.

۹۰ درصد بيكاران از يافتن شغل نااميدند 
در كشاكش افزايش بيكاري در اروپا، چشم انداز شهروندان به بيكاري در اتحاديه اروپا در سال ۲۰۱۲ نيز در حال وخيم تر شدن است. اكثر شهروندان اروپايي غير از آلمان و اتريش كه درصد بيكاري كمي دارند، مي گويند يافتن كار در شهر يا منطقه اي كه آنها زندگي مي كنند، دوران بدي را سپري مي كند. بدبيني ها در يونان، ايتاليا، ايرلند و اسپانيا تقريباً فراگير است و بيش از ۹ نفر از هر ۱۰ نفر مي گويند كه يافتن كار دوران بدي را سپري مي كند. چشم انداز نبود شغل در اتحاديه با يكي از بالاترين سطوح بيكاري كه تاكنون اروپا به چشم خود ديده، همزمان شده است.
آلمان تنها كشوري است كه بيشتر مردم (۴۶ درصد) مي گويند يافتن كار دوران خوبي را سپري مي كند ولي در همين كشور، ۴۳ درصد هم مي گويند يافتن كار در حال حاضر وضعيت خوبي ندارد. البته همين آمار هم نشان دهنده شكاف موجود در اين كشور است. در سوئد و اتريش، تقريباً يك نفر از هر سه نفر گفته اند كه وضعيت كار دوران خوبي را سپري مي كند و در اين زمينه، شهروندان اين دو كشور در مقايسه با كشورهاي ديگر خوشبين هستند. با اين حال، در ساير كشورهاي اروپايي كمتر از يك نفر از چهار نفر گفته اند كه وضعيت كار خوب است. در مقام مقايسه، ۲۸ درصد در امريكا و ۴۳ درصد در اروپا گفته اند كه الان براي يافتن كار دوران خوبي است.
چشم انداز كار در سراسر اتحاديه اروپا در مقايسه با سال ۲۰۱۱ به طور چشمگيري بدتر شده است. درصد كساني كه معتقدند وضعيت كاريابي بهتر است، در بيشتر كشورهاي اروپايي كاهش پيدا كرده است. بيشترين كاهش در فنلاند، هلند، لوكزامبورگ، بلژيك، سوئد، فرانسه، اتريش، دانمارك، مجارستان، جمهوري چك و انگلستان ديده مي شود. چشم انداز وضعيت كاريابي در بسياري از اين كشورها در سال ۲۰۱۱ بهتر بوده است.
اكثريت بزرگي از شهروندان كشورهاي اتحاديه اروپا همچنان بر اين باورند كه كاريابي دوران بدي را سپري مي كند و در بعضي از اين كشورها از جمله يونان و ايتاليا وخامت به حدي است كه تقريباً همه ساكنان آنها مي گويند وضعيت يافتن كار اوضاع بدي را پشت سر مي گذارد. در بخش بزرگي از جنوب اروپا، ميزان حقوق و دستمزد جمعيت زير ۳۰ درصد است. اين بدان معناست كه كمتر از يك سوم بزرگسالان با ظرفيت كامل در اقتصاد كشورشان سهيم هستند. اين نشان مي دهد در بلندمدت، فراتر از ميزان بالاي بيكاري، ممكن است پايداري رشد اقتصادي هم دچار مشكل شود. اين مسئله همچنين نشان مي دهد بيشتر اين كشورها با افزايش ميزان ماليات با ماليات دهندگاني روبه رو خواهند شد كه بنيه اقتصادي آنها در حال ضعيف تر شدن است.

بحران بيکاري مهاجرت را 40 درصد افزايش داد 
بحران اقتصادي و بيکاري بخصوص در کشورهاي جنوبي اروپا بسياري از جوانان را روانه بازار کار در کشورهاي امريكاي لاتين و آفريقا کرده است.
به گزارش بي.بي.سي از آغاز بحران بدهي هاي منطقه يورو و طرح هاي رياضتي دولت ها که روز به روز رقم بيکاري را بيشتر مي کند، مهاجرت از کشورهاي بحران زده اروپايي به ديگر کشورهاي جهان از جمله آفريقا و امريكاي جنوبي 40 درصد افزايش يافته است. يکي از کشورهاي اروپايي که بيشترين مهاجرت کارگران را به خارج داشته پرتغال است.
پرتغال در اعزام کارگر به خارج سابقه اي طولاني دارد اما بحران اخير در منطقه يورو موج گسترده اي از مهاجرت را از پرتغال به کشورهاي ديگر به راه انداخته است. البته اين مهاجرت براي پيداکردن کار با حقوق پائين است از اين رو بسياري از فارغ التحصيلان دانشگاه ها که بعضاًً مدارج عالي دارند مجبورند در پرکردن فرم تقاضاي کار از ذکر مدارک خودداري کنند زيرا در آن صورت کارفرما حاضر نمي شود به او کار بدهد زيرا مي داند توقع او بالاست.
برخي از افراد جوياي کار به کشورهاي آفريقايي نظير آنگولاو موزامبيک مي روند اما بهترين گزينه براي آنها برزيل است.

تظاهرات در نيويورک؛ اعتصاب در لس آنجلس 
بحران و بيكاري تنها به كشورهاي اروپايي محدود نمي شود، چرا كه ساير كشورها و مناطق دنيا نيز با مشكلات اقتصادي دست و پنجه نرم مي كنند.
در همين ارتباط رسانه هاي خبري از تظاهرات کارگران رستوران هاي نيويورک در اعتراض به وضعيت دستمزدها خبر دادند.
به گزارش شيکاگو تريبون، کارگران رستوران هاي مک دونالد، برگر کينگ، وندي، تاکو بل، پيزاهات و دومينو روز گذشته در اعتراض به وضعيت دستمزدها به خيابان هاي شهر نيويورک آمده و خواستار افزايش ميزان دستمزدها و تشکيل اتحاديه صنفي براي دفاع از حقوق خود شدند.اوضاع نابسامان اقتصادي در امريكا سبب شده در ماه هاي اخير اقشار ضعيف و متوسط جامعه در اعتراض به کاهش دستمزدها به خيابان ها آمده و اعتراض خود را به وضعيت موجود نشان دهند.از سوي ديگر شبکه المنار از اعتصاب در بندر لس آنجلس و مختل شدن فعاليت ها در آن خبر داد.
منبع: روزنامه ايران، شماره 5239 به تاريخ 12/9/91، صفحه 6 (توسعه)